Tänk på vår miljö

BBS skall arbeta för att minimera klubbens och båtlivet miljöpåverkan på vatten, mark och luft.
 
BBS och dess medlemmar ska:

  • sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtnyttjande, framför allt genom att följa de miljöregler och den avfallsplan som klubben tagit fram samt genom att följa gällande miljölagstiftning.
  • efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter som godkänts av myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten, vid båttransport (drivmedel) och vid omhändertagande av avfall.
  • sprida informationen om klubbens miljöpolicy och miljöregler för att BBS ambitioner och mål avseende miljöförbättrande åtgärder ska få genomslag.Båtbottenfärg

Att börja bottentvätta i stället för att bottenmåla medför att du slipper själva jobbet att måla och att du bidrar till en bättre miljö, samt att vi i klubben kanske inte kommer behöva investera i en dyr spolplatta vilket kommer att krävas för att få tvätta bottenmålade båtar.
Vi, tillsammans med de andra klubbarna i Lidingö Båtförbund, har gjort bedömningen att det bästa är att frångå bottenfärger och i stället bottentvätta i allt högre utsträckning. Därmed borde det inte finnas  något behov av investeringar av dyra spolplattor.

BBS investerade hösten 2016 i en "Hull-washer" som på en miljömässigt sätt kan hjälpa medlemmarna att tvätta båtbotten. 
 

Här är BBS miljöpolicy. Ladda hem den här.​

 
Läs mer på http://www.kemi.se/
 

Säkerhet

Här finns BBS rekommendationer om brand- och elsäkerhet. Ladda hem den här.​
Här finns vår säkerhetspolicy. 
 

Miljörutan

December – Mars

Kontrollera att båtens täckning är OK. Sönderblåsta pressenningar transporterar båtägaren till i Stockby Returpark.
 

April

Torrslipa inte bottenfärg. Alla färgrester, lösningsmedel och obrukbara målningsredskap är farligt avfall och ska transporteras  till återvinningscentralen i Stockby. Från och med 2014 har BBS en ny policy vad gäller bottenmålning. I första hand ska medlem använda båtbottentvätt i stället för att bottenmåla.

I BBS hamnanläggning finns ingen spolplatta där rester av giftig bottenfärg kan samlas upp. Därför är det inte tillåtet att inom BBS hamnanläggning bottenmåla med giftig så kallad blödande bottenfärg, om inte avtvättning inför höstupptagningen sker över extern spolplatta, till exempel på båtvarv.
 

Sommar

Alla sopor som är kvar efter seglatsen tas hem till den egna soptunnan. Det uttjänta batteriet tar båtägaren själv till Stockby Returpark.
 

September – Oktober

All spillolja, oljefilter och annat farligt avfall transporterar båtägaren själv till Stockby Returpark.
 

November

Kontrollera att området runt din båt är snyggt och städat samt att stegen är fastlåst.

Säkerhet

Klubben har tagit fram en säkerhetsplan. Läs här. 

Toatömning i Käppala
Från och med 2016 finns en toatömningsstation i Käppala båthamn. Breviks Båtsällskap är med och betalar kostnaderna för installation och drift. Därför kan du som medlem nu tömma din toatank enkelt och bekvämt hos vår grannhamn. Du finner den längst ut på B-bryggan (bryggan mitt i Käppalahamnen). Angöring sker långsides på östra sidan. Bottentvätt 
För att slippa bottenmåla båten och för att göra vår miljö en tjänst så kan du använda dig av alternatvet att bottentvätta istället. 

Läs mer om bottentvätt här.