Välkommen till årsmöte 2018

tisdagen den 20 februari kl 19.00 i klubbhuset

Härmed kallas samtliga medlemmar till årsmöte i Breviks Båtsällskap.
Dagordning och verksamhetsberättelse finns bifogade i detta mail. Höstmötesprotokoll, revisionsberättelse, resultat- och balansräkning samt styrelsens budgetförslag redovisas vid årsmötet.

Utskick och kontaktforum       
Eftersom styrelsen fortsätter arbetet med SBU:s elektroniska system, (BAS-K) vilket förenklar vår administration avsevärt, innebär detta att vi även i år 2018 forsätter att överföra samtliga handlingar till medlemmarna via e-mail. 

Beträffande medlemsavtalet gäller det avtal som skrevs under förra året (2017). Om någon ändring har skett, bostadsadress, mailadress, försäkringsbolag, telefonnummer eller dylikt – meddela då detta via blanketten som finns på hemsidan.
Om problem uppstår kontakta någon i styrelsen, så kan vi hjälpas åt att lösa det.

Styrelsens förslag till 2018 års avgifter                      
Styrelsen föreslår inga avgiftshöjningar för kommande år, vi kommer att debitera medlemmarna efter den listan som presenterades vid förra årsmötet.

Rutiner vid torr- och sjösättning
Styrelsen påminner ännu en gång att medlemmarna reserverar hela dagen då båten ska torr- eller sjösättas. Det får inte vara så att lyftledarna måste ropa in folk för att på ett säkert sätt hantera båtarna, speciellt vid slutet på dagen.

Årsmöteshandlingar
Valberedningens förslag till styrelseledamöter kommer senare. 

(klicka och ladda ner):
Dagordning årsmöte 2018
Verksamhetsberättelse 2017
Protokoll från höstmötet 2017
Resultat och balansräkning 2017
Revisionsberättelse 2017
Budget 2018
 

Ska du flytta från Lidingö?

Detta gäller endast dig som fick en båtplats 2012 eller senare: Om du flyttar från Lidingö eller folkbokför dig på annan ort än Lidingö, måste du lämna din brygg- och/eller vinterplats vilken/vilka erhållits genom Lidingö stads båtkö. Återlämnande av plats ska ske senast två år efter flytt från, eller folkbokföring på annan ort än Lidingö.
Detta är regler som Lidingö Stad har gentemot båtklubbarna, alltså inget vi som klubb kan göra något åt. De som har sin båtplats sedan tidigare berörs inte av dessa regler. 
 

Pengarna i sjön?

I arrendeavtalet med Lidingö Stad betalar klubben för de båtar som ligger vid kajerna både sommar och vinter.
Alla båtar som ligger i sjön, vid kajerna under tiden 1 december–
31 mars kommer att debiteras som isliggare, oavsett om man tecknat avtal med klubben eller inte. Detta, eftersom Lidingö Stad gör kontroller och räknar hur många båtar som ligger i hamnen, även på vintern. Isliggarna som skrivit avtal med klubben har tillgång till el, som de debiteras särskilt för.  

Spännande höstmöte

Höstmötet gästades av representanter från sjöpolisen i Nacka som visade bilder och berättde om hur de arbetar. De berättade om sin verksamhet och speciellt om Båtsamverkan som i likhet med Grannsamverkan är en metod att förebygga och förhindra brott. Tanken är att genom samarbete mellan båtklubbar, dess medlemmar, polis och försäkringsbranschen minska inbrott i och stöld av båtar, utrustning och motorer.

Båtsamverkan innebär bland annat att vi ser om varandras båtar och är mer uppmärksamma på vilka som rör sig i området. Prata gärna med okända/misstänkta och noter deras signalement samt registreringsnummer på bilar. 

Rapportera till 114 14 vid misstanke och/eller 112 vid pågående brott. 
För mer information kan du gå in på www.polisen.se och läsa mer under flikarna ”Aktuellt” och ”Projekt och aktuella frågor”

Styrelsen förbereder nu hur vi ska arbeta med Båtsamverkan och framför allt samverkan med övriga båtklubbar på Lidingö.

Bockgården rensad

Vi har rensat bockgården, enligt det mejl som skickades ut tidigare i höst. Allt material som vi inte vet vems det är och inte är märkt med ägarens namn och telefonnummer ligger nu i en hög utanför lilla förrådet. Du kan ju titta där om det är något som tillhör dig. Det som ligger kvar kommer att skickas till återvinning/Stockby Returpark efter sjösättnignen. En del kommer vi såga upp och använda till reserv-pallningsvirke. 

Avtalet gäller – anmäl ändringar

Oservera att vi år inte kommer att skicka ut medlemsavtalet för påskrift. Vi utgår från att det senaste avtalet gäller. 

Kom ihåg att meddela hamnkapten (hamnkapten@bbslidingo.se) och sekreteraren (sekr@bbslidingo.se) om du
•  ändrar adress och/eller e-postadress 
•  säljer eller byter båt
•  ej vill ha brygg- och/eller uppläggningsplats som tidigare

Om du har någon ändring så meddelar du hamnkapten + sekreteraren via mejl, enligt ovan, senast till årsmötet nästa år (den 20 februari 2018). 
Har hamnkapten inte fått ett meddelande om någon ändring, så gäller samma önskemål beträffande brygg- och uppläggningsplats som tidigare och kommer att debiteras. 
 

Märk väl

Tömning av spillvatten, glykol etc
Vi måste tänka på miljön. Därför får du inte släppa ut kylvatten, spillvatten, olja, bränsle etc på marken. Samla det i en hink. Miljöfarlig vätska lämnas på återvinningsstationen i Stockby.

Till seglare med mast i mastskjulet
Var vänlig märk er mast tydligt. Mastplatsen som du tilldelats finns angivet på medlemsavtalet. Glöm inte att medddela om du inte längre behöver platsen. 

Till alla med båt på uppläggningsytorna
Se till att era bockar är ordentligt märkta med namn och telefon, så att båtägaren snabbt kan kontaktas om täckning blåst loss eller om något annat hänt med båten under vintersäsongen.

Till ägare av jolle i bockgården
Alla jollar måste vara tydligt märkta med ägarens namn och telefonnummer.
 

Isliggare

Nu är alla isliggarplatser tilldelade och elskåpstilldelningen klar och båtägarna fakturerade.
Isliggarna har fått kontaktuppgifter till varandra så att man hjälps åt att titta till båtarna när det blir snö och kallt.
Är du nyfiken på hur isliggaravtalet ser ut för vintern 2017/2018 och går att ladda ner här.

Torrsättning 2017

Ytterligare en lyckad torrsättning. 
Tack till alla som ställde upp och hjälpte till. 

Här finns ett bildspel som Lars G Karlsson ligger bakom. Klicka här. 

Miljöpolicy

Vi har uppdaterat miljöpolicyn efter att Lidingö stad gjorde sin miljöinspektion i maj. Staden har mjukat upp sina rekommendationer något. Nu finns en rad med olika bottenfärger som är godkända av Kemikalieinspektionen, bland annat. 

Läs mer här. 

Avlopp från Telegrafen

Foto: Johan Ahlbom Foto: Johan Ahlbom

I slutet av februari 2017 träffades representanter för Lidingö stad, Telegraf-bergets byggprojekt, Breviks Båtsällskap och villaägareföreningen för att diskutera detaljerna för avloppsledningen som ska anslutas i Brevikshamnen. 
    På flera punkter har projektet nu hörsammat de frågor som båtklubben och villaägareföreningen påtalat.     Anslutningen kommer att ske längst in vid den inre piren (A-kajen), gå runt om eller borras genom de känsliga stenkistorna i ångbåtskajen. Det viktiga är att stenkistorna hålls intakta så att inte konstruktionen rasar. 
Sträckningen är korrigerad (från tidigare plan) så att den inte kommer att störa upplagsplatsen, utan går i vägkanten bort till pumphuset. 
Så kom representanterna också överens om en tidplan som passar båtklubbens verksamhet bättre. Den första etappen är nu klar, från pumpstationen ut till gatan. Den gjordes i sista sekund och blev klar några timmar innan kranbilen på 30 ton kom rullandes. 
I månadsskiftet januari/februari lades ledningen över Halvkakssundet mitt i natten. Båttrafiken stängdes av och allt var klart på några timmar. 
Den sista etappen, från ångbåtsbryggan till pumphuset görs förmodligen i februari 2018 när det är tjäle i marken, vilket gör det lättare att lägga ner ledningen, eftersom det annars är ganska sankt. Den delen bör ta cirka två veckor. 
    Ledningarna är två 16 cm-rör, så det är inte så stora saker. Det kommer att vara tryckledningar. All mark kommer att återställas och vara tillräckligt stabil för kranbilar och annat. Sträckan utmed Seglarvägen blir också nyasfalterad i april nästa år. 

Tyngre båtar och fler motorbåtar

Årets statistik. Det är fem år sedan vi tog fram den sist. Två tydliga trender kan konstateras; klubben har fått fler båtar, varav en större andel motorbåtar (6 procentandelar) och betydligt fler tunga båtar, det vill säga över 4 ton. Den katagorin har ökat med över det dubbla. Vi kan också konstatera att antalet medlemmar ökat med 8 procent. Det är främst de passiva (vanligtvis "Bommedlemmar") som tillkommit; 84 mot tidigare 65 st. Övriga förändringar är mindre. 

Hjärtstartare i klubhuset

Klubben har en hjärtstartare som finns i klubbhuset väl synlig. Hjärtstartaren är självinstruerande och "pratar" på svenska (eller engelska). Vi rekommenderar att man har HLR-utbildning (Hjärt- lungräddning). Det underlättar om olyckan skulle vara framme.
Hjärtstartaren är registrerad i Hjärtstartarregistret och kan hittas via appen "Rädda Hjärtat".


 

Fler artiklar finns i vårt Nyhetsarkiv

Kalender


​​23 januari 
Sista dag för motioner till årsmötet. 

20 februari kl 19.00
Årsmöte. Sista dag för ändringar för sommarperioden. Se artikel här intill om avtal.  

14 april
 
Nattvaktsperioden börjar

Lördag 21 april
 kl 10.00
Klubbarbete. Y-bommar läggs i.

Fredag 27 april kl 13.00
Sjösättning för större segelbåtar 
Samt påmastning för desamma. 

Lördag 28 april kl 08.00
Sjösättning. Båda upplagen.

Onsdag 2 maj kl 18.00
Klubbarbete. Intagning av pallningsvirke. 

Tisdag 8 maj kl 19.00
Välkomstmöte nya medlemmar
Klubbhuset

Styrelsemöten kl 19.00
Onsdag 14 februari
Torsdag 15 mars
Tisdag 17 april
Tisdag 22 maj
Torsdag 7 juni

Båtsamverkan
och facebook

På höstmötet den 16 november hade vi besök av Sjöpolisen i Nacka. 
De rekommenderade att starta en facebook-grupp för medlemmarna. Så det är nu gjort. Gruppen är sluten (endast för medlemmar och polisen).
Hjälp gärna till att bjuda in medlemmar till gruppen.
Här är länken.