Tänk på vår miljö

BBS skall arbeta för att minimera klubbens och båtlivet miljöpåverkan på vatten, mark och luft.
 
BBS och dess medlemmar ska:

 • sträva efter att så långt som möjligt minimera miljöpåverkan av vår verksamhet genom att agera på ett miljöriktigt sätt i vårt båtnyttjande, framför allt genom att följa de miljöregler och den avfallsplan som klubben tagit fram samt genom att följa gällande miljölagstiftning.
 • efter bästa förmåga välja de mest miljövänliga alternativen samt produkter som godkänts av myndigheter vid underhållsarbeten på den egna båten, vid båttransport (drivmedel) och vid omhändertagande av avfall.
 • sprida informationen om klubbens miljöpolicy och miljöregler för att BBS ambitioner och mål avseende miljöförbättrande åtgärder ska få genomslag.Båtbottenfärg

Att börja bottentvätta i stället för att bottenmåla medför att du slipper själva jobbet att måla och att du bidrar till en bättre miljö, samt att vi i klubben kanske inte kommer behöva investera i en dyr spolplatta vilket kommer att krävas för att få tvätta bottenmålade båtar.
Vi, tillsammans med de andra klubbarna i Lidingö Båtförbund, har gjort bedömningen att det bästa är att frångå bottenfärger och i stället bottentvätta i allt högre utsträckning. Därmed borde det inte finnas  något behov av investeringar av dyra spolplattor.

BBS investerade hösten 2016 i en "Hull-washer" som på en miljömässigt sätt kan hjälpa medlemmarna att tvätta båtbotten. Har du en båt utan bottenfärg kan du också använda högtryckstvätt, men Hull-washern är ett bättre alternativ. 

Till godkända bottenfärger räknas inte ytbehandling av skrovrena båtar, med typ gelcoat eller epoxy. Undantag från förbudet kan beviljas av styrelsen om inga rimliga alternativa lösningar finns.

Här är BBS miljöpolicy. Ladda hem den här.​Färgskola, bakgrund

1. Det finns tre huvudtyper av bottenfärger; polerande/eroderbara, hårda samt traditionella mjuka. Begreppet Anti-foulingfärg, som kan översättas med ”antibeväxning", omfattar alla tre färgtyperna. Färgerna är till för att med hjälp av olika tillsatser av olika tungmetaller (gifter) förhindra beväxning på båtbottnar. Kraftigt bevuxna båtbottnar ökar bränsleåtgången och avgasutsläppen.

2. Kemikalieinspektionen KemI, reglerar vad vi får ha för bottenfärger på vara båtbottnar i vattnet. Förbjudet är bland annat tungmetaller som tenn (tributyltenn,TBT). Tidigare var även koppar förbjudet, men idag godkänner man färger baserade på koppar (efter ett EU-beslut) och även zink, om det är i mindre koncentrationer. Läs mer på http://www.kemi.se/

3. Det regelverk som Lidingö stad arbetar med gäller ”förbud att spola båtar med giftig bottenfärg på land”. Staden rekommenderar införande av spolplattor (vilket av ekonomiska skäl och tidsskäl inte går att tillämpa i BBS) eller användande av båtbottentvättar. Staden lämnar dock inte information om vilka färgtyper som kan användas. Genom Kemikalieinspektionens rekommendationer och diskussioner med olika färgtillverkare ger vi exempel på några färger som kan rekommenderas nedan.

4. Om man föredrar att fortsätta att måla måste man söka en giftfri bottenfärg. Svaret är att det är svårt att hitta någon sådan på marknaden ännu. En omfattande forskning pågår för närvarande för att lösa bottenmålningsproblematiken. Forskning och utveckling är på gång, på bland annat Chalmers. Färgtillverkaren International har inte utvecklat någon giftfri bottenfärg ännu. Hempels säger sig däremot kunna rekommendera en av sina färgtyper som sägs vara biocidfri. Den heter "Silic One" och har som verksamt medel silicon vilket sägs ge unika beväxningssläppande egenskaper. Det är en hård färg som ej blöder. Färgen består av tre olika skikt som ska appliceras på en väl rengjord gelcoatyta - vilket alltså kräver blästring innan man påför den (om din båt redan är målad med annan färg).

Enligt Kemikalieinspektionen är det för närvarande tillåtet att använda hårda zink- och kopparbaserade bottenfärger. Men halterna måste vara i låga koncentrationer. Detta kan dock ändras framöver.

Exempel på bottenfärger som det för närvarande är godkända att använda, enligt Kemikalieinspektionen, är:

 • Aqualine VK Spray
 • Cruiser One
 • Fabi One
 • Antifouling
 • Mille Light Copper
 • NonStop EC
 • SeaSea Antifouling Copper Plus
 • Biltema Antifouling BS
 • Lefant Nautica Copper
 • Racing Low Cu       
 • Lefant FT VK
 • F18 Hard Copper Antifouling
 • Trilux Hard Antifouling
 • Hard Racing Copper

 
Till propellrar rekommenderas:

 • Trilux Propeller

 
Läs mer på http://www.kemi.se/
 

Säkerhet

Här finns BBS rekommendationer om brand- och elsäkerhet. Ladda hem den här.​

 

Miljörutan

December – Mars

Kontrollera att båtens täckning är OK. Sönderblåsta pressenningar transporterar båtägaren till i Stockby Returpark.
 

April

Torrslipa inte bottenfärg. Alla färgrester, lösningsmedel och obrukbara målningsredskap är farligt avfall och ska transporteras  till återvinningscentralen i Stockby. Från och med 2014 har BBS en ny policy vad gäller bottenmålning. I första hand ska medlem använda båtbottentvätt i stället för att bottenmåla.

I BBS hamnanläggning finns ingen spolplatta där rester av giftig bottenfärg kan samlas upp. Därför är det inte tillåtet att inom BBS hamnanläggning bottenmåla med giftig så kallad blödande bottenfärg, om inte avtvättning inför höstupptagningen sker över extern spolplatta, till exempel på båtvarv.
 

Sommar

Alla sopor som är kvar efter seglatsen tas hem till den egna soptunnan. Det uttjänta batteriet tar båtägaren själv till Stockby Returpark.
 

September – Oktober

All spillolja, oljefilter och annat farligt avfall transporterar båtägaren själv till Stockby Returpark.
 

November

Kontrollera att området runt din båt är snyggt och städat samt att stegen är fastlåst.

Toatömning i Käppala
Från och med 2016 finns en toatömningsstation i Käppala båthamn. Breviks Båtsällskap är med och betalar kostnaderna för installation och drift. Därför kan du som medlem nu tömma din toatank enkelt och bekvämt hos vår grannhamn. Du finner den längst ut på B-bryggan (bryggan mitt i Käppalahamnen). Angöring sker långsides på östra sidan. Bottentvätt 
För att slippa bottenmåla båten och för att göra vår miljö en tjänst så kan du använda dig av alternatvet att bottentvätta istället. 

Bosö Båtklubb har investerat i en ny tvätt som tar större båtar än andra tvättar och tillämpar självbetjäning. Läs mer på Bosö Båtklubbs hemsida:
http://www.bosobk.se/index.php/sv/borsttvaetten

Det finns fler båtbottentvättar, balna annat i Fisksätra. Den kostar mer, men medelmmar i Breviks Båtsällskap får 20% rabatt, så det blir 650–750 kr. För att få rabatten ange rabattkoden ”BREVI2016” eller visa upp medlemsbevis vid köp av tvättbiljetter.
Tväten i Islinge är ännu så länge inte igång. 
​​​​​​​https://boatwasher.se/karta/